Atos Bank a.d. Banja Luka saziva 52. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos Bank a.d. Banja Luka

ATOS BANK A.D. BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR


Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 47. tačka 1. Statuta „ATOS BANK" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-
268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine) i Odluke br. 0001-220/22 od 24.11.2022. godine, Nadzorni odbor „ATOS BANK" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu, 52. Skupštinu „ATOS BANK" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

DNEVNI  RED


1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne, 51. sjednice Skupštine akcionara ''ATOS BANK'' a.d. Banja Luka, održane 11.11.2022. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada „ATOS BANK" a.d. Banja Luka;
4. Razno.

Vanredna, 52. Skupština akcionara održaće se u četvrtak, 15.12.2022. godine u 12:00 časova, u prostorijama Banke, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka. Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.12.2022. godine.
Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do
16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.


Banja Luka, 24.11.2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Sanjin KosićPrečice: ZPKB