Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Dopuna dnevnog reda 41. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-26-05/22
Dana, 22.11.2022. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11), člana 268., 272. I 275. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 110/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine, broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine,broj: SA-22-09/21 od 23.08.2021. godine i broj: SA-09-10/22 od 15.04.2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na devetnaestoj sjednici održanoj telefonskim putem, dana 22.11.2022. godine, je donio

ODLUKU
o dopuni Dnevnog reda XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

I

Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad vrši drugu dopunu Dnevnog reda XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, koja je sazvana Odlukom Nadzornog odbora, broj: NO-23-05/22 od 10.11.2022. godine i broj:NO-24-04/22 od 11.11.2022.godine, i čije je održavanje zakazano za 28.11.2022. godine, a obavještenje o sazivanju je objavljeno na službenoj internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" dana 12.11.2022 godine, na sljedeći način:

Dodaje se nova tačka 8. koja glasi:
„Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini udjela u Hotel „Comsar Rudo" d.o.o. Rudo prema Ponudi od 28.10.2022.godine"

II

Ostali tekst Odluke o sazivanju XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća čije je održavanje zakazano za 28.11.2022. godine ostaje nepromijenjen.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na službenoj internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

 


Predsjednik Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl.inž.el.

 


Prilog:
odluka o dopuni dnevnog reda.pdf   453 KB - Latinica

Prečice: HEDR