Niskogradnja a.d. Teslić saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Niskogradnja a.d. Teslić

„NISKOGRADNJA" a.d. Teslić
Broj: 124-11/22
Datum: 08.11.2022. godine

Na osnovu člana 304. Stav 1, i člana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), kao i člana 26. Statuta „NISKOGRADNJA" a.d. Teslić, Upravni odbor društva na sjednici održanoj dana 15.11.2021. godine objavljuje

POZIV
Za održavanje 19. redovne Skupštine akcionara „NISKOGRADNJA" a.d. Teslić

Sjednica Skupštine akcionara održaće se 16.12.2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ulici Sime Lozanića br. 17, Teslić, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1.Izbor radnih tijela Društva:
a) Predsjednika Skupštine,
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika,
c) Komisije za glasanje,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu,
5. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
6. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o ostvarenoj dobiti Društva za 2021. godinu,
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
9. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 13 časova.
Materijali za skupštinu mogu se preuzeti na web stranici Banjalučke berze (www.blberza.com). Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10 - 14 časova. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 06.12.2022. godine.

 

Predsjednik UO

 

 Prečice: NGRD