MF Banka a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  MF Banka a.d. Banja Luka

Dana: 10.11.2022.
Broj: NO-272/22

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka ("Banka"), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj dana 10.11.2022. godine, donio je

SAZIV
I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2022. godini

koja će se održati dana 15.12.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2022. godinu, Strateškog plana Banke za period 2022 - 2026. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2022 - 2026. godina.
6. Razmatranje i usvajanje revidirane Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru MF banke AD Banja Luka i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
7. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju Člana Nadzornog odbora Banke, Milijane Čavić
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke
9. Razmatranje prijedloga za imenovanje novog člana Nadzornog odbora MF banke AD Banja Luka, Darko Radić
10. Razmatranje prijedloga za povećanje naknada članovima Nadzornog odbora Banke
11. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji akcija MKD Mikrofin DOO Banja Luka- kupac GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS, SICAV
12. Razmatranje i donošenje odluke o uključivanju subordinisanog duga u dopunski kapital Banke
13. Razno.

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.12.2022. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović

 

 


Prilog:
IZDR- saziv vanredne sjednice.pdf   112 KB - Latinica

Prečice: IEFB