JP Komus a.d. Gacko saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUS"
AKCIONARSKO DRUŠTVO GACKO
Broj: N.O-754/22
Datum:11.11.2022

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04, 78/11), privremeni nadzorni odbor JP „Komus"a.d. Gacko,

SAZIVA
vandrednu sjednicu Skupštine akcionara JP"Komus"a.d Gacko

Četvrta vandredna sjednica Skupštine akcionara, održaće se dana 01.12.2022.godine (četvrtak) u 10 časova u upravi preduzeća, ul. Solunskih dobrovoljaca 56. Gacko.

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa osamnaeste (18) redovne sjednice Skupštine akcionara JP"Komus".a.d. Gacko.
2. Donošenje odluke o razrješenju privremenog nadzornog odbora JP"Komus" a.d. Gacko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju nadzornog odbora JP"Komus"a.d. Gacko.

U slučaju da vandredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 08.12.2022. godine (četvrtak) u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u
pravnoj službi - uprava preduzeća u ul.Solunskih dobrovoljaca 56, u Gacku.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine
akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja ste ostvarili na osnovu izvještaja centralnog registra na dan 21.11.2022. godine a u skladu sa članom 26.izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).


Predsjednik privremenog nadzornog odbora
Miloš Doderović, dipl.ekonomista

 Prečice: KOMG