JP Vodovod a.d. Bileća saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JP "VODOVOD"AD BILEĆA
Privremeni Nadzorni odbor
Broj: 793/22
Datum: 11.11.2022. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj: 75/04,
78/11), člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 55. stav 1. tačka 4. Statuta JP "Vodovod" a.d. Bileća, broj: 589/12 od 21.12.2012. godine, Privremeni Nadzorni odbor Preduzeća na IX sjednici održanoj dana, 11.11.2022. godine

SAZIVA

Devetnaestu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP "VODOVOD" AD BILEĆA, koja će biti održana dana 13.12.2022. godine (utorak) u 11 časova, u sali Skupštine opštine Bileća, u ulici Kralja Aleksandra br. 28.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. godišnje sjednice Skupštine akcionara, održane dana, 3.9.2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Privremenog Nadzornog odbora,
- Izvještaja o radu Odbora za reviziju
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
- Finansijskog izvještaja za 2021. godinu (sa mišljenjem Odbora za reviziju),
- Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izvještaju za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje trogodišnjeg Plana finansijskog poslovanja Preduzeća za period od 2022 -2024. godine,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju JP "Vodovod" a.d. Bileća,
9. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju JP "Vodovod" a.d. Bileća

U slučaju da devetnaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će biti održana, 20.12.2022. godine (utorak), u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi Preduzeća u ulici Svetog Vasilija Ostroškog br. 5 u Bileći.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu godišnje Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija izdatog sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću


Predsjednik
Privremenog Nadzornog odbora
Zorica Pekić s.r.

 Prečice: VOBI