Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 41. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Broj: NO-23-05-01/22
Datum: 10.11.2022.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11 ), člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine, broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, broj: SA-22-09/21 od 23.08.2021. godine i broj: SA-09-10/22 od 15.04.2022. godine, Nadzorni odbor Društva je, na šesnaestoj sjednici, održanoj telefonskim putem dana 10.11.2022. godine, donio Odluku o utvrđivanju dnevnog reda i sazivanju XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, broj: NO-23-05/22, te u skladu sa navedenim

SAZIVA
XLI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se XLI vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 28.11.2022. godine, sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Nemanjina 19, u Foči.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za glasanje;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XL vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 24.10.2022. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad broj: NO-19-05/22 od 04.11.2022. godine o dokapitalizaciji Hidroelektrane „Bistrica" d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica" društvo sa ograničenom odgovoronošću Foča - prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022. godine i
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH «ERS»MP a.d. Trebinje ZP «Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane «Bistrica» d.o.o.Foča.


U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 28.11.2022. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 05.12.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 18.11.2022. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno, ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, ili na telefaks broj +387 58 620 202.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i na oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do14.00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade - u Službi za pravne poslove.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

 

Predsjednik Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.

 

 


Prilog:
saziv 41. sjednice SA.pdf   1,4 MB - Latinica

Prečice: HEDR