Poljoproizvod a.d. Prijedor saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Poljoproizvod a.d. Prijedor

"Poljoproizvod" a.d. PRIJEDOR
BROJ: 01-55-1/22
Datum: 31.10.2022 godine
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09 i 100/11), i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" a.d. Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" a.d. Prijedor donosi

ODLUKU
o sazivanju

III (treće) vanredne Skupštine akcionara privrednog društva "Poljoproizvod" a.d. Prijedor koja će se održati dana 01.12.2022 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.
Za sjednicu predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara.
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Usvajanje odluke o prenosu nepokretnosti u k.o.Omarska i k.o.Orlovci na primaoca "Žitoprerada" doo Prijedor.
5. Usvajanje odluke o prodaji nepokretnosti u k.o.Kamičani i k.o.Orlovci.
6. Usvajanje odluke o prodaji teretnog motornog vozila sa priključnim vozilima.
7. Usvajanje odluke o izmirenju novčanih pozajmica i dugovanja društva.
8. Usvajanje odluke o prestanku poslovnog subjekta (provođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka).
9. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.11.2022 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine. Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere) a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjedncie.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora, Finansijske izvještaje zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.


Predsjednik UO
Jerković Goran

 Prečice: PLPR