PVIK Izvor a.d. Foča saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA "IZVOR" a.d. Foča
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-NO-02-1450
Dana, 13.10.2022. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka i) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske"; broj: 75/04, 78/11), člana 63. Stav 1. tačka 6. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a.d. Foča, Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a. d. Foča, na osmoj sjednici, održanoj 13.10.2022. godine, donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PviK "IZVOR" a.d. Foča

I

Saziva se XVIII (osamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a.d. Foča, koja će se održati dana 8.12.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, u Ul. Vuka Karadžića bb, Foča.

II

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara PViK "Izvor" a.d. Foča, održane 14.2.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja o poslovanju radu PViK "Izvor" a.d. Foča za period 1.1.2021. do 31.12.2021. godine
5.2. Finansijskog izvještaja PViK"Izvor" a.d.Foča za period 1.1.2021. do 31.12.2021. godine;
b. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu pokrića gubitka iskazanog u finansijskom izvještaju 2021. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja PViK"Izvor" a.d.Foča za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d Foča za 2021. godinu;

III

U slučaju da se H^Š-a redovna sjednica Skupštine akcionara PViK "Izvor" a.d. Foča ne održi 8.12.2022. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 12.12.2022. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 28.11.2022. godine. Uvid u materijal zainteresovani mogu izvršiti svakog radnog dana od 8 do 13 časova, počev od dana objavljivanja Odluke, pa do održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.

 


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ljubiša Ivanović

 Prečice: VKIF