Naša Banka a.d. Bijeljina saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Naša banka a.d. Bijeljina

NAŠA BANKA AD BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-11176/22
Dana, 04.08.2022.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE AD BIJELJINA broj: (broj: 01-1-15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god.), i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-11175/22 od 04.08.2022. god.

SAZIVAM
II VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE AD BIJELJINA
U 2022. GODINI


Dana 22.08.2022. godine u 12,00 časova u Bijeljini, ul. Patrijarha Pavla br.3.
Za II vanrednu sjednicu Skupštine u 2022. godini predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine u 2022. godini,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XXI (dvadesetprvoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom,
6. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Patrijarha Pavla 3. Bijelјina od 8 do 15 časova.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.

 Prečice: PIBB