Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

UPRAVNI ODBOR
Broj: UO 11 /R/22
Dana: 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/2017 i 82/19), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je na svojoj 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 29.07.2022. godine, donio

O D L U K U
o sazivanju 22. (dvadesetidruge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

I
Saziva se 22. (dvadesetidruga) vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 16.08.2022. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 22. (dvadesetidrugu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

D N E V N I  R E D

 
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesetiprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4. Informacija o finansijskom izvještaju za period od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva ;
6.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dobiti za 2022. godinu, Društva ;
7.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dividende za 2022. godinu, Društva ;

III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 23.08.2022. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 06.08.2022. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana objavljivanja Saziva.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi ( dva dnevna lista koja se distribuišu na teritoriji Republike Srpske), te na oglasnoj ploči Društva i veb stranici Banjalučke berze.

Predsjednik Upravnog odbora:
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja

 Prečice: LJUB