JP Komrad a.d. Rogatica saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Komrad a.d. Rogatica

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima (''Sl.glasnik RS'' broj: 127/08; 58/09;100/11,67/2013,100/2017 i 82/2019) i člana 37 Statuta JP ''Komrad'' a.d. Rogatica, a po Rješenju Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj: 61 OV014915 22/V od 06.07.2022.godine, privremeni zastupnik,

SAZIVA
XV godišnju sjednicu
Skupštine akcionara JP ''Komrad'' a.d. Rogatica

I

Saziva se XV godišnja sjednica Skupštine akcionara JP ''Komrad'' a.d. Rogatica, koja će se održati dana 05.09.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama notara Slađane Marković Kosmajac, Ul.Lava Tolstoja br 27, Pale.

II

Za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP ''Komrad'' a.d. Rogatica, predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine i Komisije za glasanje.
2.Izvještaj komisije za glasanje.
3. Imenovanje predsjdnika Skupštine akcionara JP''Komrad''ad Rogatica
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara od 01.10.2018. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju JP ''Komrad'' a.d. Rogatica za 2018, 2019, 2020 i 2021 godinu,
b) Finansijskog izvještaja JP ''Komrad'' a.d.Rogatica za 2018,2019,2020 i 2021godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na odkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade.
8. Izbor i imenovanje v.d. članova Nadzornog odbora JP''Komrad''ad Rogatica

III

U slučaju da se XV godišnja sjednica Skupštine akcionara JP ''Komrad'' a.d. Rogatica ne održi 05.09.2022. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 12.09.2022. godine (ponedeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća Ul. Ravnogorska bb.,
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 26.08.2022. godine.
U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.

 

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari da je u skladu sa članom 438-b,Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'' 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19),otkupilac Opština Rogatica,donijela Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,0102 KM za jednu akciju

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 69/22
Datum: 29.07.2022. godine


Privremeni zastupnik
Slobodan Bojović

 Prečice: KOMR