KP Budućnost a.d. Laktaši saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Budućnost a.d. Laktaši

KP "BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR
Broj: 1281-6/22
Datum: 28.07.2022. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta - prečišćen tekst KP "Budućnost" a.d. Laktaši broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine, Nadzorni odbor KP "Budućnost" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 28.07.2022. godine, donio je


ODLUKU
o sazivanju osme vanredne sjednice Skupštine akcionara
KP "Budućnost" a.d. Laktaši

Saziva se osma vanredna sjednica Skupštine akcionara KP "Budućnost" a.d. Laktaši.
Sjednica se saziva radi razmatranja i donošenja Odluke o odobrenju Odluke o donacijama u 2022. godini.
Sjednica će se održati dana 15.08.2022. godine sa početkom u 09,00 časova u sali Skupštine grada Laktaši, na adresi Karađorđeva br. 56, Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara,
- komisije za glasanje,
- ovjerivača zapisnika,
- zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa šesnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju Odluke o donacijama u 2022. godini,
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 16.08.2022. godine sa početkom u 09,00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u prostorijama uprave Društva, na adresi Karađorđeva broj 63, Laktaši.
Pozivaju se predstavnici Grada Laktaši, "Grupa Fortis" d.o.o. Banjaluka, i akcionari koji su na dan 05.08.2022. godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.
Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Aničić Bogoljub, dipl. inž. građ., s.r.

 Prečice: BDLA