Vodovod a.d. Trebinje saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU „VODOVOD" A.D. TREBINjE
PRIVREMENI NADZORNI ODBOR
Broj: 1468/22
Datum: 18.07.2022. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj: 75/04 i 78/11), člana 55. stav 1. tačka 4. Statuta J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje (broj: 1474/11 od 29.12.2011.god.) i Odluke o sazivanju 22. redovne sjednice Skupštine akcionara, broj: 1467/22 od 18.07.2022. godine, na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 18.07.2022. godine, privremeni Nadzorni odbor

SAZIVA

22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje, koja će biti održana u ponedjeljak, 05.09.2022. godine u 12:00 časova u kancelariji br. 21 Upravne zgrade Preduzeća u Trebinju, ul. Luke Ćelovića-Trebinjca 2.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.12.2021. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2021. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2021. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2021. godinu.
6. Razmatranjei usvajanje Izvještaja o poslovanju J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje od 01.01.do 31.12.2021. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2021. godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2021. godinu

U slučaju da 22. redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana u utorak, 06.09.2022. godine u 12:00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u kancelariji br.7 Upravne zgrade J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje, u ulici Luke Ćelovića - Trebinjca br. 2.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Preduzeća upisani u Knjigu akcionara Preduzeća, koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 26.08.2022. godine.


Predsjednik
Nedjeljko Bokić, dipl. maš.inž.

 Prečice: VDTR