Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 46. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Broj: 07-1117-22-3/22
Datum: 18.07.2022. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 220. sjednici održanoj 18.07.2022. godine donio je

ODLUKU O SAZIVU
XLVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati u sjedištu društva dana 04.08.2022. sa početkom u 10,00 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak:
1.Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2.Izbor Komisije za glasanje;
3.Izbor Zapisničara;
4.Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5.Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6.Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:
1.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2.Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije akcija;
3.Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije akcija;
4.Tekuća pitanja.

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 25.07.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

 

Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Vujić

 

 


Prilog:
saziv skupstine akcionara.pdf   952 KB - Latinica

Prečice: AURO