Osiguranje Aura a.d. Banja Luka - odluka o povećanju osnovnog kapitala

Izvor:  Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Broj: 06-1012-17-25/22
Datum: 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, člana 43. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 45. sjednici održanoj 30.06.2022. god. donosi:

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem IV emisije akcija

Član 1.

Bitni podaci o emitentu su sledeći:
• Naziv emitenta: Akcionarsko društvo za osiguranje „Osiguranje Aura" Banja Luka;
• Sjedište: Ulica Veljka Mlađenovića bb., 78 000 Banja Luka;
• Matični broj: 11029388;
• JIB: 4402741620001;
• Broj uloška u Registru poslovnih subjekta: 4-8-00;
• Oznaka i registarski broj emitenta je 06-9-250/07 u Registru emitenata koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti upisan rješenjem broj: 01-UP-031-5025/07, pod oznakom AURO;
• Lokalna oznaka emitenta u Centralnom registru hartija od vrijednosti: AURO;

Član 2.

Društvo je izvršilo tri emisije akcija, prvu osnivačku, emisijom redovnih akcija klase «A» i drugu emisiju prioritetnih (povlašćenih) nekumulativnih akcija klase «B», treću emsiju redovnih akcija klase "A".
Prva emisija je iznosila 20.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka), ukupne nominalne vrijednosti 2.000.000,00 KM (dva miliona konvertibilnih maraka).
Druga emisija iznosila je 20.000 prioritetnih (povlašćenih) nekumulativnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka), ukupne nominalne vrijednosti 2.000.000,00 KM (dva miliona konvertibilnih maraka).
Treća emisija je iznosila 12.500 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka), ukupne nominalne vrijednosti 1.250.000,00 KM (million dvijestotinepedeset hiljada konvertibilnih maraka).
Redovne akcije društva iz prve (osnivačke) emisije su akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po jednoj akciji, pri čemu jedna akcija daje jedan glas.
Prioritetne (povlašćene) nekumulativne akcije iz druge emisije su akcije nominalne vrijednosti 100,00 (stotinu konvertibilnih maraka) po jednoj akciji, bez prava glasa koje svojim vlasnicima daju prvenstvo na isplatu dividendi, a pravo glasa daju u slučajevima određenim Zakonom.
Redovne akcije društva iz treće emisije su akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po jednoj akciji, pri čemu jedna akcija daje jedan glas.
Ukupan broj redovnih akcija sa pravom glasa iznosi 32.500 redovnih akcija ukupne nominalne vrijednosti 3.250.000,00 KM (tri milliona dvijestotinepedeset hiljada konvertibilnih maraka).
Ukupan broj prioritetnih (povlašćenih) akcija bez prava glasa iznosi 20.000 prioritetnih akcija ukupne nominalne vrijednosti 2.000.000,00 KM (dva miliona konvertibilnih maraka).
Ukupna vrijednost osnovnog kapitala iznosi 5.250.000,00 KM (pet milliona dvijestotinepedeset hiljada konvertibilnih maraka).
Akcije i identitet akcionara upisani su u Knjizi akcionara koju za emitenta u elektronskom obliku vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Član 3.

Osnovni kapital se povećava iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Član 4.

Po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz člana 3. ove odluke, emituje se 10.000,00 redovnih akcija klase „A", CFI kod: ESVUFR, nominalne vrijednosti po akciji 100,00 KM, što ukupno iznosi 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka).
Ukupna vrijednost osnovnog kapitala nakon završene IV emisije akcija će iznositi 6.250.000,00 KM (šest miliona dvijestotinepedest hiljada konvertibilnih maraka).

Član 5.

Prava akcionara po osnovu akcija iz četvrte emisije su pravo na upravljanje, pravo na dividendu i pravo na dio likvidacione mase.

Član 6.

Četvrta emisija hartija od vrijednosti vrši se bez objavljivanja prospekta, a akcije iz ove emisije se dodjeljuju bez naknade postojećim akcionarima, u skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

Član 7.

Vlasnicima redovnih akcija koji taj status imaju na datum presjeka, pripadaju nove akcije srazmjerno procentualnom učešću u kapitalu.

Član 8.

Akcije iz ove emisije biće raspoređene vlasnicima redovnih akcija koji taj status imaju na datum presjeka 21.07.2022. godine.

Član 9.

Lice koje je ovlašteno za sprovođenje ove emisije je Radenko Vujić, direktor Društva.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 11.

O izvršenju odluke staraće se uprava društva.

Dostaviti:                                                                                                                             Predsjednik Skupštine akcionara
-članovimaUO                                                                                                                         _________________________
-Direktoru Društva                                                                                                                            Zoran Tunjić
- a/a

 


Prilog:
Prečice: AURO