JP Komrad a.d. Rogatica saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik PC" broj: 127/08; 58/09; 100/11, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) i člana 37 Statuta JP "Komrad" a.d. Rogatica, a po Rješenju Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj: 61 OV014915 22/V od 6.7.2022. godine, predstavnik kapitala opštine Rogatica,

S A Z I V A
XV redovnu sjednicu
Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica


I
Saziva se XV redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, koja će se održati dana 29.7.2022. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama notara Marković Slađane, Ul. Lava Tolstoja br 27. Pale.

II
Za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, predlaže se s lj e d e ć i:

D n e v n i  r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine i Komisije za glasanje.
2. Izvještaj komisije za glasanje.
3. Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara JP"Komrad"a.d. Rogatica
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara od 1.10.2018. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu,
b) Finansijskog izvještaja JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade.
8. Izbor i imenovanje v.d. članova Nadzornog odbora JP "Komrad" a.d. Rogatica

III
U slučaju da se XV redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica ne održi 29.7.2022. godine ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 5.8.2022. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća Ul. Ravnogorska bb.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 10.6.2022. godine.
U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je u skladu sa članom 438-b, Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik PC" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), otkupilac opština Rogatica, donijela Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,0102 KM za jednu akciju.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 69/22
Datum: 13.7.2022. godine

Predstavnik kapitala
opštine Rogatica
Slobodan BojovićPrečice: KOMR