Park KP a.d. Mrkonjić Grad saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Mrkonjić Grad

Nadzorni odbor
KP''Park'' a.d.
Mrkonjić Grad
Broj: 218.1/22
Dana: 08.07.2022.godine


Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 75/04 i 78/11) i člana 268. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) i člana 22. Statuta Komunalnog preduzeća "Park", a.d. Mrkonjić - Grad Nadzorni odbor preduzeća na 30.redovnoj sjednici održanoj 08.07.2022.godine d o n o s i


O D L U K U
o sazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine akcionara KP''Park'' a.d. Mrkonjić Grad


Dana 29.07.2022. godine u 12 časova u sali za sastanke preduzeća, ul.Stevana Sinđelića 51, održaće se 10. vanredna sjednica Skupštine akcionara KP''Park'' a.d. Mrkonjić Grad sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine:
a) predsjednika Skupštine akcionara,
b) komisije za glasanje,
v) zapisničara,
g) dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne 21.redovne sjednice Skupštine akcionara održane 10.06.2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o izboru Komisije za primopredaju dužnosti između dosadašnjeg i novoimenovanog Nadzornog odbora,
7. Razno.

U slučaju da 10. vanredna sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 01.08.2022. godine u 12 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Poziv za 10. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dnevnim listovima ''Euro blic''i ,,Nezavisnim novinama".
Uvid u materijal može biti izvršen svakog radnog dana u redovnom radnom vremenu od 07-15 sati u prostorijama preduzeća. Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ako akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora takođe biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u društvu. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na 19.07.2022.godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Zoran Anđelić dipl.inž.menadžmenta s.r.

 Prečice: KPMG