JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Broj:1430/22.
Datum:21.06.2022.godine
Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08,58/09 100/11. i 67/13), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11), člana 35.stav 2. i člana 53.stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale djel.br.788/11. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju oglasa o sazivanju Godišnje Skupštine akcionara, Nadzorni odbor s a z i v a

20. GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA
JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.Pale

20. Godišnja Skupština akcionara održaće se 28.07.2022.godine ( četvrtak) sa početkom u 12 00 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u ul. Mladena Todorovića br.1., Pale.
Za 20.Godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

D N E V N I  R E D

1.Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara ,zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 19. Skupštine akcionara održane dana 19.07.2021.godine
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2021.godini
4.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021.godinu
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.godinu od strane d.o.o. „Revidere" Bijeljina
6.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobitka iz 2021.godine
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2021.godini
8.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2021.godini
9.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2022 2023. i 2024.godinu

Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari , odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja Godišnje Skupštine i to na dan 18.07.2022.godine
U slučaju da 20.Godišnja Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Godišnja Skupština akcionara održaće se 02.08.2022.godine ( ponedeljak, u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Kremenović Miroslav s.r.

 Prečice: VDPL