Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 48. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Četrdeset osmu sjednicu Skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Četrdeset osma vanredna sjednica Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 8.7.2022. godine (petak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 47. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2022. godinu
4. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2022-2024. godine
5. Razno

U slučaju da se 48. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 8.7.2022. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 15.7.2022. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica. Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net .
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 28.06.2022. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

U Doboju, 08.06.2022. godine
Broj: NO-5575/22


Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.

 Prečice: ELDO