Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 45. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-725-22-4/22
Datum: 31.05.2022. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 219. sjednici održanoj 31.05.2022 godine donio je

ODLUKU O SAZIVU

45. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA koja će se održati u sjedištu društva dana 30.06.2022. sa početkom u 12,00 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:


I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju Osiguranja Aura a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja MKD „Auris" a.d. Banja Luka;
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2021. godinu;
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostavarene dobiti za 2022. godinu;
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala IV emisijom običnih akcija,
12. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva,
13. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva,
14. Tekuća pitanja.

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 20.06.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www. auraosiguranje.com


Predsjednik
Upravnog odbora
Radenko Vujić

 Prečice: AURO