Željeznice RS a.d. Doboj saziva 37. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

Broj : 1-2.10935-1/22
Dana: 27.05.2022. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 28. redovne sjednice održane dana 27.05.2022.g., zakazujem 37. (tridesetsedmu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj. Sjednica će se održati u (četvrtak), 30.06.2022. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka,sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2021. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa sa kodeksom ponašanja.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora, „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 14.07.2022. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.06.2022. godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica "Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 27., 28. i 29.06.2022. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće seuzimatiu razmatranje.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miloš Bukejlović, dipl. pravnik

 Prečice: ZERS