Napredak a.d. Pelagićevo saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Napredak a.d. Pelagićevo

PD „NAPREDAK„ AD PELAGIĆEVO
UPRAVNI ODBOR

U skladu sa 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ) i člana 63. Alineja 3. Statuta PD „Napredak" AD Pelagićevo Upravni odbor na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 27.05.2022 godine, donio je Odluku broj: 77/22, kojom,

SAZIVA
XXI REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
PD „NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO

XXI redovna godišnja Skupština akcionara PD „ Napredak" AD Pelagićevo održat će se dana 27.06.2022 godine ( ponedjeljak ), u prostorijama Društva OJ „Silos" (OJ"Lipovica") u Pelagićevu sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021 godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
a/ Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2021 godinu.
b/ Finansijskih izvještaja za 2021 godinu.
c/ Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju za 2021 godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021 godine.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih
izvještaja za 2022 godinu.

Poziv za XXI redovnu godišnju Skupštinu akcionara objevljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08,00 do 14,00 časova svakog radnog dana.Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.06.2022 godine ( deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 27.06.2022. na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14,00 časova. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćenika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: NAPR