Rad a.d. Teslić saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rad a.d. Teslić

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11), člana 28. u vezi sa članom 55. Statuta Preduzeća komunalnih djelatnosti „Rad" a.d. Teslić, Nadzorni odbor Društva na 13. redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2022.godine donio je Odluku kojom

SAZIVA

26. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća komunalnih djelatnosti „Rad" a.d. Teslić za dan 28.06.2022.godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Uprave Preduzeća, ul. Kralja Petra I bb,Teslić.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Komisije za glasanje,
- Kandidaciona komisija,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva, zbog isteka mandata.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva.
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
6. Razmatranje i usvajanje:
6.1. Revizorskog izvještaja Društva za 2021.godinu,
6.2. Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu,
6.3. Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2021.godinu,
6.4. Izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu,
6.5. Finansijskog izvještaja Društva za 2021.godinu,
6.6. Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2021.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja Društva za 2022.godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara, na lični zahtjev.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara.
10. Razno.

U slučaju da se Skupština zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana ponovna Skupština će se održati dana 29.06.2022.godine (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanjam redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 18.06.2022.godine.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u stručnoj službi Preduzeća (kancelarija broj 7).

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Damljan Savić

 

 Prečice: RDTS