Hercegovinaputevi a.d. Trebinje saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08 i 58/09 i 100/11), Upravni odbor "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

SAZIVA

Dvadeset drugu (XXII) redovnu Skupštinu (godišnju skupštinu akcionara) Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje koja će se održati dana 27.6.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 sati u prostorijama preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XXI redovne skupštine akcionara Društva održane 5.7.2021. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2021. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2021. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 17.6.2022. godine. U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi sa održavanjem godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: HGPT