Kompred a.d. Ugljevik saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Kompred a.d. Ugljevik

Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta AD "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.06.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 14. sjednici održanoj dana 20.05.2022. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju 18. redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik

I

SAZIVA SE 18. redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik za dan 24.06.2022. godine sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu AD "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovića br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena će biti održana 27.06.2022. godine u 10 časova.

II

Za 18. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 29.06.2021. godine;
5. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za 2022. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za period 2022, 2023 i 2024. godina i donošenje Odluke o usvajanju istog.
7. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
8. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2021. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i donošenje odluke o usvajanju istog;
9. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Ugljevik za 2021. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
10. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.;

III

ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 14.06.2022.godine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.

Broj: NO-690-2/22
Dana: 20.05.2022. godine


AD "KOMPRED" UGLjEVIK
NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el.inž., s.r.

 Prečice: KMPD