Park KP a.d. Prnjavor saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Prnjavor

Broj: 4/1- 531-1/22
Datum: 18.05.2022.godine

Na osnovu člana 55. Statuta KP „PARK" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor KP „PARK" a.d. Prnjavor

SAZIVA
24. redovnu Skupštinu akcionara KP „PARK" a.d. Prnjavor

24. redovna Skupština akcionara KP „PARK" a.d. Prnjavor, održaće se dana 27.06.2022. godine, u 12:00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Živojina Preradovića bb, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 6. vanredne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „PARK" a.d. Prnjavor;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu;

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Živojina Preradovića bb, Prnjavor, u vremenu od 11:00 do 14:00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.06.2022. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 30.06.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Željko Petrović

 Prečice: PKPR