Autoprevoz a.d. Banja Luka - Dopuna dnevnog reda 21. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Autoprevoz a.d. Banja Luka

AKCIONARSKO DRUŠTVO "AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva 'Autoprevoz" AD Banjaluka, u skladu sa Odlukom o dopuni Odluke o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda broj 72/22 od 19.05.2022. godine, Upravni odbor Društva objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA
XXI redovne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva
"Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka

I

Dnevni red Poziva za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka, koji je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", u izdanju od 13.05.2022. godine, u tački 5. dopunjava se podtačkom G) sa tekstom kako slijedi:

"G) Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine."

II

Dopuna dnevnog reda će se objaviti na isti način kao i Poziv za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara.

III

U ostalom dijelu Poziv za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara ostaje nepromijenjen.


Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.iur

 


Prilog:
Prečice: APBL