Duvan a.d. Bijeljina saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Duvan a.d. Bijeljina

"DUVAN" AD
Ul. Stefana Dečanskog ,125
BIJELJINA
Broj: 383/22
Dana: 13.05.2022. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim preduzećima i člana 73. Statuta "Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13.05.2022. god. donio

ODLUKU O SAZIVU
XXVII redovne Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 17.06.2022. god. (petak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
o verifikacione komisije,
o zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu,

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skuptine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 07.06.2022. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 24.06.2022. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u uluci Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu "Duvan" a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Pašaga Halilović

 Prečice: DUVN