Autoprevoz a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO „AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-70/22 od 05.05.2022. godine, Upravni odbor Društva objavljuje

POZIV
za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka

XXI redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva ,,Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 15.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje ZapisnikasaXXredovne Skupštine akcionara Društva održane 02.06.2021. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz" AD Banja Luka i povezanih društava "Neobas"d.o.o. Banja Luka i "Autoprevoz GS"d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu,
B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za periodjun 2021. - jun 2022. godine (od 20. do 21. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
C) godišnjih Finansijskih izvještaja Autoprevoz"AD Banja Luka za 2021.godinu,
D) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2021. godinu,
E1) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL' d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih fmansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banja Luka za 2021. godinu
E2) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL' d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog fmansijskog izvještaja „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2021. godinu,
F) izvještaja internog revizora „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2021. godinu,
6. Donošenje odluke o verifikaciji kooptacije člana Upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,
8. Razno

Poziv za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva. Pravo učešća i pravo glasa na XXI redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 15.06.2022. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.06.2022. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XXI redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik
Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.iur

 Prečice: APBL