KP Vodovod a.d. Srbac saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP VODOVOD AD SRBAC
Broj: 562/22
Datum:25.03.2022.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS", br.75/04 i 78/11) i člana 55. u vezi sa članom 31.Statuta KP «Vodovod» AD Srbac, privremeni Nadzorni odbor KP «Vodovod» AD Srbac na šestoj redovnoj sjednici održanoj dana 25.03.2022.godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII (OSAMNAESTE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KP „VODOVOD" AD SRBAC

I

SAZIVA SE XVIII (osamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac za dan 29.04.2022.godine sa početkom u 12 časova.
Sjednica će se održati u sali br.7 u zgradi Opštine Srbac..
Ukoliko se iz opravdanih razloga XVIII (osamnaesta) redovna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 13.05.2022.godine sa početkom 12 časova.

II

Za XVIII (osamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara :
-Komisije za glasanje,
-Zapisničara,
-Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII (sedamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2021.godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod" AD Srbac za period 01.01.-31.12.2021.godine,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod" AD Srbac za 2021.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2021.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za 2021.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac za 2021.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja KP „Vodovod" AD Srbac za 2022.godinu,
9. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac,
10.Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac,
11.Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac,
12.Donošenje odluke o imenovanju privremenogOdbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac,

III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja XVI sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.04.2022.godine.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00-12:00 časova u poslovnim prostorijama KP «Vodovod» AD Srbac, ul.11.Novembrabr.2 u Srpcu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Živko Todorović

 Prečice: VDVS