Autoservis a.d. Šamac saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Autoservis a.d. Šamac

„AUTOSERVIS" ad Šamac
Put Srpskih dobrovoljaca 8
Broj:17/2021
Datum:07.10.2021,

Na osnovu člana 267,272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS„ broj:127/08;58/09 i 100/11,67/13 te člana 76. Statuta Ad „Autoservisa„ Šamac, Upravni odbor Društva,na sjednici održanoj 07.10.2021. donosi sljedeću :

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „AUTOSERVIS „ŠAMAC NA DAN 02.11.2021.GODINE SA POČETKOM U 11 ČASOVA U SJEDIŠTU DRUŠTVA,sa sljedećim

DNEVNI RED

 

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3.Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda Skupštine
4.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VI sjednice Skupštine akcionara,
5.Razmatranje i usvajanje:
a)Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za period 2016. - 2020.godinu.
6.a)Odluka o potvrdjivanju izbora nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja za 2020.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje :
a) Godišnjih obračuna Društva za period 2016-2019.godina
b) Izvještaja o poslovanju Društva za period: 2016.-2019.godina
c)Godišnjeg obračuna Društva za 2020.godinu.
d)Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
e))Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja za 2020.godinu.
8.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja za 2021.godinu.
9.Odluka o razrešenju članova upravnog odbora.
10.Odluka o izboru članova upravnog odbora na period od 4 godine.
11.Razmatranje i usvajanje:
a)Odluke o raspolaganju imovine velike vrijednosti.
b)Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i odluka o verifikaciji prečišcenog teksta Statuta Društva
12.Tekuća pitanja

U slučaju da se skupština ne održi navedenog dana ,zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 08.11.2021. sa početkom u 11 časova.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti na sajtu Banjalučke Berze i najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća u radu skupštine i odlučivanju imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV RS ,na dan 23.10.2021.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijal za Skupštinu,svakim radnim danom,od 27.10.-02.11.2021.godine.

 

Upravni odbor

 

 



Prečice: ATSR