Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS"
MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-177-1/21
Datum, 06.10.2021. godine

Na osnovu člana 44. stav (1) tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, saglasno članu 10. tačka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale telefonskim usaglašavanjem i izjašnjavanjem putem e-maila svih članova Nadzornog odbora, dana 06.10.2021. godine donio je

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga
„ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" ad Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 25.10.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzećau Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga„ERS" -MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 28.06.2021. godine;
3. Donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije BiM" Pale;
4. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale o dodjeli donacije Opštini Pale.

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 25.10.2021. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 01.11.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.10.2021. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka

 Prečice: EDPL