Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 53. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka


MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP A.D. TREBINjE
ZP „ELEKTROKRAJINA" A. D. BANjALUKA
N A D Z O R N I O D B O R
Broj: NO-13543-24/21
Dana, 27.09.2021. godine


Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor

S A Z I V A
LIII sjednicu Skupštine akcionara

LIII (pedeset treća) redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, održaće se dana 5.11.2021. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2020/21. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2020/21. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2020. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2020. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2020. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 26.10.2021. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 12.11.2021. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Darko Milunović, dipl. ekonomista

 Prečice: EKBL