Swisslion industrija alata a.d. Trebinje saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE
Broj: 1038 / 2021
Trebinje, 28.09.2021. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, člana 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

POZIV
za XIX sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)


XIX Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan 29.10.2021. godine /petak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20 u Sali za sastanke sa početkom u 15 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b) Komisije za glasanje;
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ( Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu ( Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu ( Izvjestilac: Mirjana Šinik)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu (Izvjestilac: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. godinu (Izvjestilac: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu


Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 05.11.2021. godine (petak), u 10.00 časova u istim prostorijama.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici: www.iat-tools.com


Generalni direktor SL IAT

Jovanka UljarevićPrečice: IATR