Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Addiko Bank a.d. Banja Luka

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save broj 13

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 29.04.2021. godine u 09,00 časova sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih organa Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Banke održane 23.12.2020. godine
5. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2020. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2020
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2020
8. Izvještaj o radu Odjela Interne revizije Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2020
9. Odluka o pokriću gubitaka za 2020
10. Finansijski plan za 2021. godinu
11. Finansijski plan za period 2021-2025. godine
12. Poslovna strategija za period 2021-2025. godine
13. Poslovna politika
14. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom
15. Odluka o usvajanju Informacije o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave
16. Odluka o izboru eksternog revizora/privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.
17. Odluka o imenovanju eksternog revizora/privrednog društva ze reviziju IS za 2020
18. Odluka o prihvatanju mišljenja Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija Banke
19. Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka
20. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada (Incentive) koji će se isplatiti radnicima Banke za 2021. godinu
21. Odluka o usvajanju Informacije o primanjima u Addiko Bank a.d. Banja Luka


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.04.2021. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine. Registracija prijavljenih akcionara vršit će se pola sata prije zakazanog početka sjednice.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme, počev od 19.04.2021. godine.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA

 
Prečice: KRLB