Meridian a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka Veselina Masleše 21/II
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-123/21
Datum : 26.03.2021.

Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 26.03.2021. donio je sljedeću

ODLUKU

1. SAZIVA SE 26. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će se održati dana 29.04.2021. godine u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci, Veselina Masleše 21/II, sa početkom u 12,00 časova.
2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim

DNEVNIM REDOM

2.1 Izbor predsjednika skupštine
2.2 Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 Izvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa 25. skupštine akcionara održane 03.06.2020. godine
2.5 Razmatranje i usvajanje :
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2020. god. sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- finansijskog izvještaja društva za 2020. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2020. god.
- konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2020. god.
- izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima
2.6 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2020. god.
2.7 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju društva za 2020. god.
2.8 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. god.
2.9 Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike društva za 2021. god.
2.10 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2021. god.
2.11 Donošenje odluke o kooptaciji dva člana Upravnog odbora
2.12 Donošenje odluke o izmjenama Statuta „Meridian" a.d. Banja Luka
2.13 Donošenje odluke o usvajanju Statuta „Meridian" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst
2.14 Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
2.15 Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
2.16 Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju
2.17 Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Upravnog odbora

3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 19.04.2021. godine.
5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Veselina Masleše 21/II svakim radnim danom od 08-15 časova.
Pozivaju se svi akcionari koji žele da učestvuju u radu Skupštine, da zbog trenutne epidemiološke situacije, glasaju pisanim putem.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Upravnog odbora
Anđelko Šobot,s.r

 
Prečice: MRDN