Tehnogas - Trn a.d. Laktaši saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Tehnogas - Trn a.d. Laktaši

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva Predsjednik Upravnog odbora

SAZIVA

DVADESET ČETVRTU redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši koja će se održati dana 26.04.2021. godine, u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 10:00 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine.
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora
4. Usvajajnje izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
5. Donošenje odluke o usmjeravanju dobiti.
6. Izbor revizora za 2021. godinu
7. Razrješenje funkcije članova Upravnog odbora zbog isteka mandata
8. Izbor članova Upravnog odbora

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16 .04.2021.g., a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija na dan 16.04.2021.g.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Trnu - Laktaši, Ul. Nikole Pašića 28., svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.


Upravni odbor

 
Prečice: TGTN