Veterinarska stanica a.d. Prnjavor saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 53. stav 2. alineja 1. i člana 55. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor OPU broj:187/12, člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor i Odluke Upravnog odbora AD „Veterinarskastanica" Prnjavor broj:22 -2/2021 od 22.02.2021. godine, Upravni odbor

SAZIVA
14. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR

14. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽAĆE SE DANA 10.04.2021. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA, U PRNJAVORU U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BROJ 4.
Za 14. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
3. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
5. RazmatranjeidonošenjeOdlukeousvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za2020. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o dopunama obavljanja djelatnosti Društva
11. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
12. Donošenje Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
a) kreditno zaduženje
b) za raspolaganje sredstvima ostvarenim kreditnim zaduženjem

Razlozi sazivanja redovne sjednice Skupštine su usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva,Finansijskog izvještaja Društva, dopune obavljanja djelatnosti Društva, Dopune Statuta Društva, kao i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, koja se odnosi na kreditno zaduženje Društva koje prelazi 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja. Upravni odbor Društva daje preporuku za usvajanje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti iz razloga što to omogućava kvalitetnije obavljanje registrovanih i investicionih poslovnih djelatnosti Društva.
Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja Odluke iz tačke 12. ili budu uzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari) da isti ostvaruju pravo na otkup njihovih akcija saglasno odredbama članova 435. i 436. Zakona o privrednim društvima.
Odsutni akcionari mogu glasati pismeno, isključivo putem pošte, na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „za" ili „protiv" prijedloga odluke, ili je „uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika.
Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor (za Komisiju za glasanje).
Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa ili kod zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Materijal za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor, dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva www.vsprnjavor.com
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 31.03.2021. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja redovne sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 12,00 časova sa istim dnevnim redom.

Broj: 26/2021
Datum: 08.03.2021. godine


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: VSPR