15. april a.d. Višegrad saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  15. april a.d. Višegrad

Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 32. i 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 April" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.05.2018. godine, Nadzorni odbor na 43. (četrdesettrećoj) sjednici održanoj dana 12.01.2021. godine, d o n o s i

O D L U K U
o sazivanju 5. (pete) vanredne sjednice Skupštine akcionara
Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" A.D. Višegrad

I

SAZIVA SE 5. (peta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za dan 29.01.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Preduzeća u ulici Nikole Pašića br. 7 u Višegradu.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 5. (peta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 05.02.2021. godine sa početkom u 10:00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
II

Za 5. (petu) vanrednu sjednicu Skupština akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3 . Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2020. godine;
4. Razmatranje i donošenje Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 april" a.d. Višegrad;
5. Tekuća pitanja.

III
ZADUŽUJE SE Uprava Preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 5. (pete) vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19. januar 2021. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze, oglasnoj tabli Preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Slađana Savić, s.r.

 

 
Prečice: APVG