1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka

SAZIVA

XVIII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka koja će se održati u upravi Društva dana 30.01.2021. godine (subota) sa početkom u 14,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Komisije za glasanje,
1.1. Izbor zapisničara,
1.2.Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD «1.MAJ»
DRVODJELSKA Banja Luka za 2019. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2019.godinu
6. Razmatranje i usvajanja Plana rada i poslovanja AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2020. godinu
7. Razmatranje informacije o raspodjeli neraspoređene dobiti iz 2019.godine
8. Razmatranje i usvajanje izbora Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2020. godinu.

NAPOMENA:
Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari sa materijalima koji će biti predmet predloženog dnevnog reda mogu se upoznati svakim radnim danom u upravi AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka u periodu od 9,00 do 14,00 časova.
U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15,00 časova.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: MJDR