Javni konkurs za izbor direktora Banjalučke berze

Na osnovu člana 158. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17), čl. 40. i 41. Statuta Banjalučke berze a.d. Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 20/02, 7/04, 84/06, 41/07, 109/11 i 65/19) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Banjalučke berze a.d. Banja Luka broj 01-UO-358/20 od 15.09.2020. godine, Upravni odbor Banjalučke berze a.d. Banja Luka na 21. sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora Banjalučke berze a.d. Banja Luka

I
Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Banjalučke berze a.d Banja Luka.

II Osnov i postupak
U skladu sa članom 158. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17), izbor direktora Berze vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa.
U skladu sa članom 41. Statuta Banjalučke berze a.d. Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 20/02, 7/04, 84/06, 41/07, 109/11 i 65/19), direktora Berze imenuje Upravni odbor.
U skladu sa članom 157. stav 6. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na imenovanje direktora Berze.

III Poslovi
Nadležnosti direktora utvrđene su čl. 36. i 37. Statuta Banjalučke berze.

IV Mandat
Mandat direktora traje pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

V Uslovi
Za direktora Berze može biti imenovano lice koje ima:
a) visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera,
b) pet godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala,
v) odgovarajuće stručno znanje i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.


Članovi upravnog i nadzornog odbora i direktor berze ne mogu:
a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,
b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,
v) posjedovati, direktno ili indirektno, više od 5% udjela u kapitalu pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova,
g) obavljati djelatnost ili provoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada berze.

VI Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave slijedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

- biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi,
- ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke V pod 1.a),
- uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke V pod 1.b),
- izjava da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2.a), v) i g).

Dokaz da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2.b) pribavlja Berza po službenoj dužnosti.
Kandidati za direktora Berze uz prijavu podnose program rada i razvoja Berze.

VII
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, a čija prijava bude uredna i blagovremena, Konkursna komisija će obaviti razgovor na koji će kandidati biti blagovremeno pozvani.

VIII Objavljivanje konkursa
Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Banjalučke berze.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se dostavljaju direktno na protokol Berze ili poštom na adresu: Banjalučka berza a.d. Balja Luka, Petra Kočića bb, 78 000 Banja Luka, sa naznakom:
„Konkurs za izbor direktora Berze - za Konkursnu komisiju".

Broj: 01-UO-359/20
Datum: 15.09.2020. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Davor Maksimović

 


Prilog: