IGM Drina a.d. Bijeljina saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  IGM Drina a.d. Bijeljina

IGM „ DRINA " AD.
UPRAVNI ODBOR
BIJELJINA
Broj: 01-534/20
Dana, 10.09.2020.god.

Na osnovu člana 267. tačka 1. i 2., člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 57/09 i 100/11 ), te člana 20, 22.i 31. Statuta Društva (broj:OPU-486/2011), Upravni odbor IGM „ DRINA " a.d. iz Bijeljine upućuje:
POZIV

Pozivaju se akcionari IGM „ DRINA " a.d. iz Bijeljine na XXVII, redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 16.10.2020.god. sa početkom u 13 časova, u prostorijama Društva, Ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
c) Zapisničara
d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXVI (redovne)
sjednice Skupštine Društva održane 25.06.2019.god.
4. Verifikacija Odluke o kooptaciji trećeg člana Upravnog odbora Društva
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih
izvještaja za 2020.godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja Društva za 2019.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2019.godinu
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2019.godini
10. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za
2019.godinu
11. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2020.godinu
12. Tekuća pitanja

Poziv za XXVII (dvadeset i sedmu), redovnu sjednicu Skupštinu akcionara objaviće se na internet stranici Banjalučke berze, te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske ii to: „ Glas Srpske" i „Nezavisne novine ", Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pismenoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.
Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 06.10.2020.god. koji je deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, Pantelinska br.102., svakim radnim danom u periodu od 07.00 do 15.00 časova.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 15 časova.Predsjednik UO
__________________
Momčilo Savičić

IGM Drina a.d. Bijeljina saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara
Prečice: DRIN