KP Polet a.d. Srebrenica saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „POLET" a.d. SREBRENICA
BROJ: 891/20
DANA, 07.09.2020.

Na osnovu člana 48. Statuta KP „POLET" a.d. Srebrenica, Privremeni nadzorni odbor Društva na redovnoj sjednici, održanoj 07.09.2020. godine, donio je odluku kojom:

SAZIVA

Vanrednu skupštinu akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica, koja će se održati 25.09.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama uprave Društva, u ulici Srebreničkog odreda bb, Srebrenica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Vanredne skupštine akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srebrenica i 1 (jednog) člana ispred manjinskih akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
4. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanju članova Nadzornog odbora KP „POLET" a.d. Srebrenica.
5. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za izbor članova Nadzornog odbora KP „POLET" a.d. Srebrenica.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 26.09.2020. godine, u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 15.09.2020. godine.

 

Predsjednik
Privremenog nadzornog odbora
Simić Gojko

 
Prečice: PLTS