JP Komus a.d. Gacko saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE "KOMUS" AKCIONARSKO DRUŠTVO GACKO
Broj: N.O.-479/20
Datum: 7.9.2020.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:75/04, 78/11), i člana 59. Statuta Društva, Nadzorni odbor JP "Komus" AD Gacko na sjednici održanoj 2.9.2020. godine:

SAZIVA
16. (šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća "Komus" a.d. Gacko, održaće se dana 9.10.2020. godine, (petak) u upravi preduzeća, sa početkom u 12 časova, ulica Solunskih dobrovoljaca, broj 56, Gacko.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, Javnog preduzeća "Komus" akcionarsko društvo Gacko;
2. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine;
7. Razmatranje i usvajanje odluke da se poslovni dobitak iz 2019. u iznosu od 6.451,95 KM iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina.

U slučaju da redovna sjednica, Skupštine akcionara, ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 16.10.2020. godine u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvidu materijal se može izvršiti, svakog radnog dana, u vremenu, od 8 do 14 časova, u pravnoj službi Uprava preduzeća, u ulici Solunskih dobrovoljaca, broj 56, Gacko.
Pozivaju se predstavnici opštine Gacko, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske i akcionari, da lično, ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davalaca punomoći, mora biti ovjeren , kod nadležnog organa, ili ovlašćenog lica u preduzeću.
Pravo učestvovanja i pravo glasa, na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu, izvještaja Centralnog registra, na dan: 29.9.2020. godine a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopune Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" br 100/11).


Predsjednik Nadzornog odbora
Radmilović Radomir

 
Prečice: KOMG