Plasmo a.d. Modriča saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 304.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/08, 58/09, 100/11,67/13] i člana 9.tačka 9.16.Statuta „Plasmo" a.d. Modriča, Upravni odbor „Plasmo" a.d. Modriča, na sjednici održanoj dana 26.07.2020.godine, donio je

ODLUKU O SAZIVU

XIV redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo" a.d. Modriča za dan 29.09.2020.god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Plasmo" a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67 sa sljedećim

Dnevnim redom:

1.Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača).
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII redovne Skupštine Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg obračuna Društva za 2019.godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
c) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019.godinu 6.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvješataja za 2020.godinu
7. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, broj 30/2019 od 06.07.2019.godine.
8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.
9. Izbor članova Upravnog odbora Društva.
10.Tekuća pitanja

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti na internet stranici Banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV RS, deset dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.09.2020.godine.
Svaka akcija daje pravo glasa srazmjerno broju vlastitih ili zastupanih akcija Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoći ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Punomoć fizičkih lica, treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica, pečatom i potpisom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara, čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 06.10.2020.godine u 11,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara čini 1/3 ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale za Skupštinu, svakim radnim danom od 29.08. do 29.09.2020.godine u vremenu od 9-11 časova pozivom na broj 053/810-039.

Broj: 6/2020


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: PLSM