Banjalučka pivara a.d. Banja Luka saziva 31. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Banjalučka pivara a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 02-78/20 od 21.08.2020. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV
ZA XXXI GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA

XXXI GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 22.09.2020. GODINE (UTORAK) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE".

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXX vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
3. Razmatranje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2019. godinu, sa
Mišljenjem nezavisnog revizora i Internog revizora i donošenje sljedećih odluka:
• razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2019. godini:
i. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara" i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2019. godini,
ii. Izvještaj o radu Internog revizora AD „Banjalučka pivara" sa mišljenjem o godišnjem obračunu i Izvještaju o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2019. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora,
• razmatranje i usvajanje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2019. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka iz 2019. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o isplati prioritetne dividende za 2019. godinu,
6. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2020. godinu,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
8. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta

Imajući u vidu da u „Banjalučkoj pivari", nakon sprovedenog postupka prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca sprovedenoj 2017. godine, ne postoje manjinski akcionari (a samim tim ni nesaglasni akcionari), već su sve akcije, posredno i neposredno, u vlasništvu kontrolnog akcionara - ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED, društva osnovanog i registrovanog u skladu sa zakonima Kajmanskih ostrva, sa sjedištem na adresi 80 Nexus way, Camana Bay, Grand Cayman, Upravni odbor „Banjalučke pivare" smatra da ne postoje razlozi za provođenje postupka procjene vrijednosti akcija radi utvrđivanja visine naknade, koja se, shodno članovima 435 i 436 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), ima ponuditi nesaglasnim akcionarima.

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti: odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na zaključivanje Ugovora o okviru za izdavanje garancija u iznosu od 1.700.000,00 KM, a na osnovu kojeg će se potpisati sporazumi o zasnivaju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i računima Društva, i davanju sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkuliranja polise osiguranja.

Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 8 dnevnog reda.

Razlog zaključivanja imenovanog ugovora sa Bankom je osiguranje brže operativnostI Banjalučke pivare u pribavljanju plativih garancija za potrebe redovnog poslovanja.

Detaljan izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuka Upravnog odbora za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke, čine sastavni dio materijala za Skupštinu.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara" ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 09:40 do 09:55 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare" AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u kopiju revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2019. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i u prijedloge drugih odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare": http//banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.09.2020. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 22.09.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-78-1/2020
Dana: 21.08.2020.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Nicholas Penny

 
Prečice: BLPV