Dobojinvest a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"DOBOJINVEST" AD DOBOJ
Broj: 457/20
Doboj: 15.7.2020. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva na svojoj 12. sjednici održanoj dana 15.7.2020. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju godišnje Skupštine akcionara "DOBOJINVEST" AD DOBOJ

Godišnja Skupština akcionara "Dobojinvesta" a.d. Doboj zakazuje se za dan 22.9.2020. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kralja Petra I br.15. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

DNEVNOM REDU

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika)
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XII Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje:
- 5.1. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2018. i 2019. godinu
- 5.2. Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
- 5.3. Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu
- 5.4. Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
- 5.5. Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu
- 5.6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2020. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 25.9.2020. godine u 12 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama". Pravo glasa i pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno na dan 12.9.2020. god.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u stručnoj službi "Dobojinvesta" AD Doboj, ulica Kralja Petra I br. 15, kancelarija broj 14.


Upravni odbor

 

 
Prečice: DOIN