Geofon a.d. Teslić novi datum 19. redovne Skupštinu akcionara

Izvor:  Geofon a.d. Teslić

UPRAVNI ODBOR

Teslić: 23.07.2020.god.
Broj:


Na osnovu odredbi članova 267. i 304. Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/011, 67/013, 100/017 i 82/019); člana 110. ,,Statuta ,,Geofon" a.d.( broj: 1409/011); i Poslovnika o radu Skupštine akcionara (broj 1410/011), Upravni odbor je jednoglasno usvojio sledeći

ZAKLJUČAK

Termin održavanja 19.redovne godišnje Skupštine akcionara Geofon a.d. Teslić se mijenja i utvrđuje se novi termin: 15.08.2020.godine (subota) sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Društva u ulici Aleksandra Rajkovića 20b.
Prijedlog dnevnog reda Skupštine ostaje nepromjenjen.

Obrazloženje:
Termin održavanja 19. redovne godišnje Skupštine akcionara Geofon a.d., u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskih akata mijenja se zbog organizacionih i tehničkih problema izazvanih virusom korona.

Dostavljeno:
- Banjalučkoj berzi
- Akcionarima Društva
- Nadležnoj revizorskoj kući
- Arhivi Društva
- Dosije U.O.

 

 

Predsjednik Upravog odbora

Darko Gačić

 

 


Prilog:


GEOF_Zakljucak.jpg   279 KB - Latinica

Prečice: GEOF