Komunalac a.d. Laktaši saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „KOMUNALAC" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS" broj: 75/04 i 78/11] i člana 54. Statuta KP „Komunalac" a.d. Laktaši- prečišćeni tekst broj: 08-1-15/15 od 11.12.2015. godine, Nadzorni odbor KP „Komunalac" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 18.06.2020. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju 7. vanredne sjednice Skupštine akcionara
KP „Komunalac" a.d. Laktaši

Saziva se 7. vanredna sjednica Skupštine akcionara KP „Komunalac" a.d. Laktaši u srijedu 08.07.2020. godine u 11.00 časova, u sali skupštine opštine Laktaši. Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Izbor i imenovanje radnog tijela:
-predsjednika Skupštine,
-komisije za glasanje,
-ovjerivača zapisnika,
-zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Odluke o promjeni Sjedišta-adrese Komunalnog preduzeća „Komunalac" a.d. Laktaši,
b) Odluke o usvajanju Statuta Komunalnog preduzeća „Komunalac" a.d. Laktaši,
4. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom dana 13.07.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova, u prostorijama Upravne zgrade KP „Komunalac" a.d. Laktaši, u ulici Mire Cikote br. 4, Laktaši.
Pozivaju se akcionari koji su na dan 28.06.2020. evidentirani u izvještaju Centravnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja su po zakonu, statutu Društva i opštim aktima Društva dužna da prisustvuju.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.

Broj: 1-83/20
Datum:18.06.2020. god.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Milanović Bojana

 
Prečice: KOML